Menu

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Als Federatie van de Belgische Brouwers is de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. De inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation (GDPR) op 25 mei 2018 is de gelegenheid om op volkomen transparante wijze daarover te communiceren.

Wie is betrokken?

Dit privacy beleid betreft voornamelijk onze leden (kandidaten, huidige en vorige leden), de leden van de ridderschap, personen die een boeking verzoeken of nog personen die belangstelling hebben getoond voor onze verschillende evenementen en activiteiten zowel als medewerkers waarmee wij in dit kader in contact komen.

Wat betekent « verwerking van uw gegevens »?

Het gaat o.a. om het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, archiveren of wissen van uw persoonsgegevens.

In dit verband is Vzw Belgische Brouwers verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn bijgevolg zowel uw gesprekpartner als die van de toezichthoudende autoriteiten voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens.

Vzw Brasseurs Belges
Grote Markt, 10
1000 Brussels

Om welke gegevens gaat het?

Dit betreft persoonsgegevens die uw rechtstreekse of onrechtstreekse identificatie toelaten, zoals bv. naam, voornaam, taal, professionele gegevens, functie, …

Opgelet wij verwerken geen gevoelige gegevens zoals bv. raciale afkomst, godsdienstige overtuiging, biometrische gegevens, gezondheid, …

Wat doen wij met deze gegevens?

Als u een medewerker van een brouwer lid bent, verwerken wij uw gegevens voor de organisatie van de diensten aan onze leden (bv. Upd@te, vergaderingen, raden, communicatie, evenementen, …).

Als u een persoon bent waarmee wij in contact komen in het kader van onze activiteiten (bv. minister, kabinetschef, professor, …), verwerken wij die gegevens om de belangen van onze leden en van onze sector in het algemeen te behartigen.

Als u zich voor onze evenementen inschrijft, verwerken wij die gegevens voor de goede coördinatie daarvan (inschrijving, organisatie, opvolging, deelnemerslijst, …) of nog eventueel om u op de hoogte van andere relevante evenementen te houden.

Als u een bezoek aan het museum reserveert, verwerken wij die gegevens voor de goede organisatie van uw bezoek. Uw persoonsgegevens zullen wij niet voor rechtstreekse marketing gebruiken.

Kortom wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig met de wettelijke basissen, namelijk met uw toestemming, voor het naleven vaan een overeenkomst/contract of nog voor wettelijke verplichtingen die wij moeten naleven.

Worden uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven?

In principe bestaat er geen doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden. Zou het uitzonderlijk gebeuren, uitgezonderd voor verplichte wettelijke redenen, zouden wij eerst uw toestemming verzoeken.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Behalve wettelijke bewaartermijn (archiveren, …), houden wij uw gegevens bij tot op het moment waarop onze relatie een einde neemt (bv. u bent niet langer lid, u wilt geen uitnodiging meer krijgen, …).

Geautomatiseerde besluitvorming?

Wij baseren in geen geval de verwerking van uw persoonsgegevens op geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

U kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel technisch als organisatorisch gezien. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt aan bedienden toegelaten in het strikt kader van hun bevoegdheden. Natuurlijk kunt u een absoluut stilzwijgen van hun kant verwachten.

Wat zijn uw rechten?

  • Recht op inzage : u heeft het recht om op elk ogenblik kennis te nemen welke van uw persoonsgegevens wij verwerken en in welke mate wij van deze persoonsgegevens gebruikmaken.
  • Recht op verbetering : als uw gegevens niet correct zijn, kunt u natuurlijk vragen dat wij ze corrigeren. Overigens verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden om uw gegevens up-to-date te houden.
  • Recht op verwijdering (recht p vergetelheid) / Recht op beperking van de verwerking / Recht op bezwaar tegen de verwerking : in bepaalde gevallen kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of vragen dat ze gewist worden.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid : in bepaalde gevallen en voor zover het mogelijk is, kunt u het overdragen van uw gegevens vragen.
  • Indien de verwerking van uw gegevens op uw toestemming gebaseerd is, kunt u deze op elk moment intrekken.

Voor alle bovenstaande verzoeken kunt u zich steeds richten tot info@belgianbrewers.be. Let op dat u zult gevraagd worden om uw identiteit te kunnen bewijzen om verder te kunnen gaan.

Hoewel wij uw eerste gesprekpartner blijven, kunt u zich voor klachten ook richten tot commission@privacycommission.be.

Wijziging van deze privacy beleid

Overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming behouden we ons het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde aan te passen.

Welcome

Respect16

Sorry! You must be at least 18 years old to enter this site.

Please enter your birth date below.

Please select your language.