top of page
Zoeken

Belgische brouwers steunen de strijd tegen alcoholmisbruik in het interfederaal alcoholplan

Bijgewerkt op: 12 okt. 2023

De Belgische brouwers hebben kennisgenomen van het interfederaal alcoholplan dat vandaag door de federale en de deelstaatregeringen werd gepubliceerd.


Samen in de strijd tegen alcoholmisbruik


Alcoholmisbruik is schadelijk voor de gezondheid en voor onze samenleving, daar bestaat geen twijfel over. Al jarenlang pleiten de Belgische brouwers voor een gematigde en verantwoorde omgang met hun producten. De verschillende initiatieven die de sector samen met Vias, Comeos, de horecafederaties en andere partners doorheen de jaren op poten zette,zijn daar het bewijs van. Denk bijvoorbeeld aan BOB, het zelfregulerende kader voor alcoholreclame en sensibiliseringscampagnes zoals ‘16 jaar? Bewijs’t maar!’.


“De aandacht voor alcoholmisbruik, voornamelijk bij jongeren, neemt toe en dat is terecht”, zegt Krishan Maudgal, Directeur van vzw Belgische Brouwers. “Overmatig en onverantwoord gebruik gaat in tegen waar Belgisch bier voor staat: kwaliteit, passie en vakmanschap. Niettegenstaande de beperkte nuance in het publieke debat rond alcohol in de afgelopen weken, tonen de cijfers aan dat de meerderheid van de gebruikers op een verantwoorde manier omgaat met alcohol. In het kader van een doordacht en effectief gezondheidsbeleid kan het niet de bedoeling zijn om consumenten een fris pintje of een degustatiebier in een gezellige context, onder vrienden, bij familie … te ontzeggen. We vinden het dan ook een goede zaak dat er werk is gemaakt van een alcoholbeleid dat alcoholmisbruik, in zijn verschillende facetten, wil aanpakken.”


Een evenwichtig, geïntegreerd alcoholplan …


In hoofdlijnen stellen de Belgische brouwers dat de federale en de deelstaatregeringen vandaag een evenwichtig plan op tafel hebben gelegd:


  • Door in te zetten op zowel dataverzameling, -analyse en preventie als regelgeving en naleving biedt het plan een goed startpunt voor een concreet, doordacht en efficiënt beleid rond alcohol.

  • De bescherming van jongeren krijgt een centrale plaats in het plan, een prioriteit die de Belgische brouwers delen. Zo bouwen de maatregelen rond alcoholreclame verder op het reeds bestaande zelfregulerende kader. Het verbod op de verkoop van alcohol in automaten, de verduidelijking van de huidige regelgeving inzake de minimumleeftijd en de invoering van een zorgtraject voor jongeren en jongvolwassenen kunnen de brouwers alleen toejuichen.

  • De Belgische brouwers steunen ook de maatregelen voor een betere en transparantere communicatie naar de consument. In 2019 al ondertekenden ze het memorandum van overeenstemming van The Brewers of Europe om de ingrediëntenlijst en de energiewaarde op hun etiketten aan te brengen. Dit met de nodige aandacht voor uniformiteit over de grenzen heen, zowel binnen als buiten de Europese Unie, zodat de concurrentiepositie van de brouwers kan worden gevrijwaard. De Belgische brouwers vinden het belangrijk dat de consument een geïnformeerde en weloverwogen keuze kan maken. Consumenten moeten, op basis van de juiste informatie en een goede inschatting van de gezondheidsrisico’s, zelf kunnen beslissen over hun bierconsumptie.


… met een aantal aandachtspunten


De Belgische brouwers hebben bij een aantal maatregelen ook hun bedenkingen:


  • Het huidige zelfregulerende kader voor alcoholreclame, gebaseerd op het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (afgekort ‘Convenant’) en onder de controle van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (afgekort ‘JEP’), werkt goed en is effectief. Bovendien laat dit kader toe te evalueren volgens voortschrijdend maatschappelijk inzicht en in te spelen op nieuwe evoluties, zoals de toegenomen invloed van sociale media. De brouwers zien dan ook geen enkele reden waarom dit zou moeten worden vervangen.

  • Vraag-en-aanbodwerking moet steeds kunnen spelen. De mogelijkheid die het alcoholplan voorziet om in de toekomst een minimumprijs op te leggen is niet wenselijk. Ook over de impact van bijkomende taksen of accijnzen op bier in de strijd tegen alcoholmisbruik hebben de brouwers hun twijfels.

  • De Belgische brouwers betreuren dat ze niet werden betrokken in de debatten in het kader van de ontwikkeling van het alcoholplan, hoewel ze steeds vragende partij zijn geweest om inzichten bij te dragen. Een in de praktijk getoetst, stabiel en vooruitziend kader is essentieel voor een effectieve strijd tegen alcoholmisbruik alsook voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en planning van de brouwers. De uitsluiting van de sector en de looptijd van het plan van slechts drie jaar dragen hier niet toe bij.


“Hoewel onze beleidsmakers vandaag een evenwichtig plan, gericht op alcoholmisbruik, op tafel hebben gelegd,” verduidelijkt Krishan Maudgal, “zijn er een aantal aandachtspunten als we de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze brouwers willen garanderen en onze unieke biercultuur in stand willen houden. Om de strijd tegen alcoholmisbruik op een duurzame en effectieve manier verder te zetten, zijn de Belgische brouwers, zoals steeds, vragende partij om hun inzichten bij te dragen en samen met de federale en regionale beleidsmakers het beleid vorm te geven. Ook na 2025.”


Het unieke verbindende karakter en de maatschappelijke meerwaarde van bier, niet te onderschatten


“In de kantlijn van het gezondheidsdebat rond alcohol,” vult Krishan Maudgal aan, “mag de maatschappelijke meerwaarde van bier niet worden onderschat.”


Belgisch bier staat voor kwaliteit, passie en vakmanschap. Generatie op generatie hebben de brouwers hun recepten verfijnd, wat heeft geleid tot de ongelooflijke verscheidenheid die de Belgische biercultuur kenmerkt. Vandaag telt België maar liefst 430 brouwerijen en meer dan 1.500 verschillende biermerken. Die diversiteit in stijl, smaak, geur en kleur neemt jaar na jaar verder toe, ook steeds meer alcoholvrij, maar het verbindende karakter van bier blijft ongewijzigd.


Door hun aanwezigheid in dorpen, gemeenten en steden zijn de Belgische brouwers bovendien nauw verbonden met het lokale economische en sociale weefsel. Als belangrijke steunpilaar voor lokale sportploegen, culturele evenementen, seniorenactiviteiten … zetten ze hun rol als verbindend element verder.


“Bier brengt mensen samen. Altijd en overal. De Belgische biercultuur is historisch verankerd in onze samenleving en dit werd in 2016 ook officieel bevestigd met de erkenning als immaterieel cultureel erfgoed door UNESCO. Laten we de maatschappelijke meerwaarde van ons bier dan ook niet uit het oog verliezen en, integendeel, onze unieke biercultuur beschermen en bewust beleven.

37 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page