top of page

Verantwoordelijkheid 

De Belgische brouwers zijn zich bewust van de belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheden die horen bij het in de markt zetten van hun product. Als verantwoordelijke producenten pleiten ze daarom op actieve wijze voor een gematigde consumptie en willen ze ongepaste consumptiepatronen helpen bestrijden. Meerdere initiatieven tonen aan hoe de Federatie van de Belgische Brouwers haar sociale verantwoordelijkheid opneemt in de bestrijding van verschillende vormen van misbruik en hiermee een pioniersrol vervult onder de producenten van alcoholische dranken.

Arnoldus Groep & het Convenant

In 1992 werd de Arnoldus Groep, geheten naar de patroonheilige van de brouwers, opgericht op initiatief van de Belgische Brouwers met als doel:

  • Het bevorderen van verstandig bierverbruik.

  • Een bijdrage leveren tot de preventie van alcoholmisbruik.

  • Het informeren omtrent verstandig bierverbruik.

  • De dialoog en samenwerking tussen zowel gewestelijke, nationale of internationale instanties bevorderen.

  • Het voeren van onderzoek naar de doeltreffendheid van voorlichting.

  • Het opstellen van een bindende code voor verkooppromotie.

  • Het toezicht houden op de toepassing van deze code.

 

De Belgische Brouwers legden zichzelf autodisciplinaire regels voor de publiciteit van bier op, de Arnoldus Code, deze reclamecode groeide uit tot het Convenant.

De Belgische Brouwers, de Belgische Federatie Wijn & Gedestilleerd, Comeos en alle Horecafederaties ondertekenden op 25 januari 2013, samen met de Minister van Volksgezondheid en de consumentenorganisaties OIVO en Test-Aankoop, het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Dit Convenant is het bewijs dat alle betrokken beroepsverenigingen uit de sector van bier en alcoholhoudende dranken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

Het Convenant is vanaf 25 april 2013 van toepassing. De vorm en het toepassingsgebied van dit convenant zijn uniek en bieden een grotere effectiviteit dan een klassiek wettelijk kader. Samen met de overheid komt men tot een efficiënte zelfregulering, die afdwingbaar en sanctioneerbaar is en waarbij alle consumenten, vooral de jongeren, op een doeltreffende manier beschermd worden.

Het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken

BOB

In 1995 was de Federatie van Belgische Brouwers medeoprichter van de BOB-campagne, een sensibiliseringsactie geleid door het VIAS Institute (ex-BIVV, Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid). Sindsdien zijn de Belgische Brouwers partner en ondersteunen de campagne financieel en actief, door de verdeling van promotiemateriaal in de horeca.

Het principe is dat degene die BOB is zich ertoe verbindt tijdens het uitgaan geen alcohol te drinken zodat hij/zij zijn/haar vrienden weer veilig thuis kan brengen. Belangrijk is de combinatie van het sociale aspect (samen uit, samen thuis) en de positieve benadering voor degene die niet drinkt.

Het concept van BOB is in zijn jarenlange bestaan uitgegroeid tot een waar begrip en werd zelfs opgenomen in het woordenboek. In tegenstelling tot wat veel mensen denken staat BOB niet voor ‘Bewust Onbeschonken Bestuurder’ maar is het louter een naam.

De BOB-campagne richt zich tot iedereen, jong en oud, en heeft al uitstekende resultaten opgeleverd. Jaar na jaar wordt een geleidelijke daling van het alcoholmisbruik achter het stuur vastgesteld, zowel in het weekend als tijdens de week. Ze werkt overigens niet alleen ontzettend goed in België maar ook in Nederland en in nog 16 andere landen die allen hetzelfde concept hebben overgenomen.

De steun aan de BOB-campagne past volledig in het verlangen van de sector om een doordacht bierverbruik te stimuleren en gevaarlijke excessen te bestrijden.

"16 jaar? Bewijs ’t maar!" (Campagne)

De Belgische brouwers zijn overtuigd van het feit dat min-16-jarigen geen alcohol moeten drinken. Het lichaam van min-16-jarigen groeit immers nog volop en wie jonger is dan 16, weet ook niet altijd wanneer een grens bereikt is. Daarom is er de sensibiliseringscampagne “16 jaar? Bewijs ’t maar! Deze is een opfrissing van de vroegere Respect16 campagne vanuit de sector.

Het moet voor jongere klanten een evidentie worden om zelf het initiatief te nemen om hun leeftijd te bewijzen. Daarom de campagne: “16 jaar? Bewijs ’t maar! ”. Bij het bestellen van bier moet het tonen van een ID-bewijs door jongere klanten als normaal worden beschouwd. Met de slogan “16 jaar? Bewijs ’t maar!” worden jonge klanten uitgenodigd om steeds hun ID bij de hand te hebben. Daarmee wordt het voor de horecaondernemer makkelijker om ernaar te vragen. In eerste instantie richt de sensibiliseringscampagne zich tot medewerkers uit de horeca-sector, waar 16 als de wettelijke leeftijd voor de verkoop van bier geldt.

Tegelijk vormt ze een handig hulpmiddel voor iedereen die geconfronteerd kan worden met de vraag naar alcohol door min-16-jarigen. Uit recente opiniepeilingen is namelijk gebleken dat volwassenen de wettelijke minimumleeftijd voor het schenken van bier in de horeca niet kent. Het is dus cruciaal iedereen te sensibiliseren, niet alleen over die leeftijdsgrens, maar ook over het belang van de naleving ervan en – belangrijker nog – over het waarom van 16 als minimumleeftijd voor het drinken van bier. Een open en proactieve houding heeft duizend keer meer effect dan repressieve maatregelen.

Waarom "16 jaar bewijs ’t maar"?

  • Respect voor de wet: Alcohol is legaal verkrijgbaar, maar er bestaan wél een aantal wetten die de verkoop en consumptie ervan regelen in België. Als je in een café, restaurant of hotel werkt, mag je geen bier schenken aan min 16-jarigen. Sinds 2010 is er ook voor de detailhandel een duidelijke wetgeving die stelt dat je ook hier niet langer bier mag verkopen aan min 16-jarigen.

  • Respect voor jongeren: Iedereen weet dat de meeste jongeren willen experimenteren en hun grenzen aftasten, soms onder druk van hun omgeving. Het drinken van bier maakt hier vaak deel van uit. Het lichaam en de hersenen van min-16-jarigen groeien echter nog volop en wie jonger is dan 16, weet ook niet altijd wanneer een grens bereikt is.

16 ans .png
bottom of page